Ammavin Nirvaana Poojai
04-13-2021, 09:52 PM,
#1
Ammavin Nirvaana Poojai
என் ெபயர்ராஜ. என் அம்மான் ெபயர். 50 வய சற் மாநிறம், ஆண் கைள கவம்ப ேசைல காடவா ் ள். அப்பா ெவளி ேவைல அகம் ேபாவதால்அம்மாைவ கவனிதக ் ெகா ் ள்ள அவக் ேநரம்இககா ் . இர வந் உறங் வார.் எப்ேபாம்அம்மா ேசைல கடம் ்ேபா ெதாப்க் ழ்ஒ இரண் இன்ச்ேல தன கடவா ் ள்.. வயல் எனக் அைத பற் அவ்வளவாக ெதரியா. அம்மாடம் எங்கள் ெதல்உள்ளஆண் கள் மறம ் ் ேவைல பாரக் ம் ்இடதல் இகம் ்ஆண் கள் நன்றாக ேபவாரகள் ். அப்ேபாெதல்லாம்அம்மாக் நம்ைம ேபாலேவ இவள நண் பரகள் ் என் ெபைம படள் ்ேளன். அப்பறம் தான் ெதரிநத் பழபவரகள் ் அைனவேம அம்மாைவ ஓகக் தான் நன்றாக பழறாரகள் ் என். எப்ேபாம் ேசைலல்ன்னழம்ன்னழம்வமாக ெதரிம். நான் 18 வய தாண் ய ன் தான் ல ஷயங்கைள உணர ஆரம்தேதன 

என்ன இநதா ் ம் பழய அைனவம்அவரகள் ் நிைனததைத ் நடததல ் ்ைல.. காரணம்அம்மா ேவைல ெசன் ம் வாள். ஆனால் எனக் ற சநேதகம ் ்வரதெதாடங ் ்ய. அம்மாடன் இரண் ஆண் கள், ஒவக் 28 வய, இெனாவர, ் என் பககத் க ் ் மாமா, வய 45. ஆல்இவரகள் ் ஒ ேவைல அம்மாைவ ஓப்பாரகேளா ் என் சநேதகம ் ்வநத் . இவ்வள ெசகயா ் க உடம்ைப காகம் ்ேபா கண் ப்பாக அவரகக ் ் அம்மா காைல ரிதப ் ்பாள் என் எண்ணம்அகக் வநத் . சரி ெதரிநெகா ் ள்ேவாம் என் தல்கடடமா ் க அவரகள் ேபான்கைள பாப்ேபாம் என் அம்மான் ேபாைன பாரத் ேதன 

அல்அகக் பககத் ் ட் மாமா அவரகள் ் ேபப்பைத பாரத் ேதன ் ். அப்றம்அநத் அண்ணாடம்அகக் ேபசல்ைல என்றாம், ஒ கால் 1 மணி ேநரம்இப்பைத கண் ேடன். எனக் அங்ேக ெசம சநேதகம ் ்வநத் . சரி இனி அவரகள் ் ேபாைன பாப்ேபாம் என் வாய்ப்க் காதந ் ேதன ் ். அேதேபால் ஞாறக ் ழைம ் நாளன் பககத் ் மாமா டக ் ் வநதார ் .் வநதம ் ் என் அம்மாடம்ஆல்உள்ள மாேனஜைர பற் ட் ேபகெகா ் ண் நதார ் கள் ். நான் அநத் சமயம்அவரின் ேபாைன ேகடக் , அவர்தர மத் அம்மாைவ பாரத் தார ் . ் ற நான் ஏம் ெசால்லாமல் உள்ேள ெசன்ேறன். ற அம்மா என்ைனப்ட் இநத் என் அவர்ேபாைன ெகாததா ் ல். அப்ெபா அவன் எதாவ ேபாடேடா ் ைவ எத் என்னிடம் ெகாகம் ்ேபா ெடட்ெசய்டடாேனா ் என் ேதான்ய. அேதேபால் நான் ேகலரி ஓபன் ெசய்தேபா ஒ ேபாடேடா ் ககம ் ் இல்ைல.. கள் ேபாடேடா ் ஸ் என்பதால் ெடட்ெசய்த ேவற பககம் ் இகம் ் என் டரா் ஷ் ஓபன் ெசய்ேதன். அங்ேக நான் பாரத் த் கம் ஷாக்ஆக இநத் . அேத சமயம் என் உப்ம்கம்ரமாய் நின்ற. ஆம் நான் நிைனதத் ேபாலேவ என் அம்மான் நிரவா ் ண ைகப்படங்கள்அகமாக இநதன் .. 2020-ல் நான் பாரத் ேதன ் ் அனால் ைகப்படங்கள் 2017-ம்வடதல் ்இந் எககப் ்படள் ்ள. டட் தடட் ஒ ெசஸ் மாடல் ேபான் ைகப்படங்கைள எதள் ்ளான் மாமன். எனக் எம்அநத் இடதல் ேதாணல்ைல. உடேன என் ேபாக் ேஷர-்இட்லமாக அப்கெகா ் ண் ேடன். அல் ெமாததமா ் க ெநறய ேயாககள் ், ெமாததமா ் க 4 தாண் ய. ற அவரகளிடேம ் ேபாைன ெகாத் ட் நான் ேவபககம் ்வந் இைத பாரக் கலாம ் ் என் வநட ் ேட் ன். 2017-ல்ல ேபாடேடா ் ககள் ்அம்மாக் ெதரியாமல் எத் ேபால் இநத் . அனால் ெதரியாமல் எககப் ்படடா ் ம்அம்மா இவக் ேவெமன்ேற அவள் ெதாப்ைள ெமாைலைய கான்ம்தத் ேபால் இநத் . ற ஒ 2 மாததற் ் எநத் ேபாடேடா ் ககம ் ்இல்லாமல் 2018 ஆண் ைகப்படங்கள் என் ண்ணிைய ைரப்பாகய ் . ஆமாம், ஒ ெசகஸ் ் மாடல் ேபால நிரவா ் ணமாக எங்கள் ட் ல் மடம் ்அவன் ட் ல் ேபாடேடா ் ேயாககள் ் இநத் . க கயமா ் க நீங்கள் நிைனகம் ்ப அம்மா ஓல்வாங்ய ேபாடேடா ் ககம ் ்ேயாககம ் ்இநத் . அப்ேபா தான் ெதரிநத் நாம் நிைனதத் உண் ைம என். நான் ட் பாரப் ்ேபன்.. அனால் ெசாநத் ட் ல்லேய ஒ ெசகஸ் ் படம் பாரப் ்ேபன் என் நிைனககல ் ்ைல. 

ல ேபாடேடா ் ககள் ் நிரவா ் ணமாக எககப் ்படந ் த் ற ெபட் ல் ல ேபாடேடா ் ககள் ் இநத் . ெபட் ல்அவள்வமாக காைல நந ் த் ைகப்படங்கள் இநத் . அக் அத் பாரக் ைகல ் ், ேபான் ஒஸ் டாண் ல்ைவககப் ்பட் அம்மாைவ ஒகம் ்ேயா இநத் . அம்மா காைல ந் பதக ் றா ் ள், இவன் ன்னி 8 இஞ் இகம் ், அைத எத் அம்மா ண் ைடல்ட் டாமல்தக ் ெகா ் ண் ேட இநதா ் ன். நான் பாரப் ்பெதல்லாம்கனவா என்ப ேபால் பாரத் க ் ெகா ் ண் நேதன ் ். ற இடங்கள் எ என்ேற ெதரியாத ேபால்ல இடங்கள் இநதன் . 2018 ஆண் சம்பர்மாதம் ைகப்படங்கள்ேயாககள் ் பாரக் ம் ்ேபா ண் ம்ஒ சாக. ் ஆம், அநத் அண்ணம்வநட ் டா ் ன். இவம் ேசரந் ் என் அம்மாைவ ஓடக ் கா ் க ஓதள் ்ளனர. ் ேயால் அநத் அண்ணனின் ண்ணிைய சப்ெகாண் இகம் ்ேபாேத மாமன் இவள் ண் ைடைய த் ெகாண் நதா ் ன். எனக் அைத பாரத் தம ் ் கக ் ெகா ் ண் நின்ற. என்ன நான் நிைனேபால் நடநள் ்ள என் உள்ள ேபாடேடா ் ககள் ் ேயாககைள ் ரத் பாரத் ேதன ் ். டடத் தட் ட் பலஆண் கள் இவக் நன்றாக கம் ெகாககல் ்ஆடகள் ் இநள் ்ளாரகள் ், இன்ம் நிைறயஆண் கள் றறார ் கள் ் என் ெதரிநத் . சரி இெதல்லாம் ேபாகடம் ்ஒ தடைவயாவ இவரகக ் ் ெதரியாமல் அவரகள் ் ஓப்பைத ேநரில் பாரக் கேவண ் ் ம் என்ஆைச வநத் . அனால் நான் நிைனத் அநத் நாளில்இந் என் கண் காணிப்ேலேய எம் நடககல ் ்ைல. வாரதற் ் இரண் ைற ஓகம் ்இவரகள் ் ஏன் 2 மாதம் ஆம் எம் ெசய்யல்ைல என் சநேதகம ் ்வநத் . ற ஒ நாள், சபதல் ் நான் நிைனககா ் த ஒன் நடநத் . சனிகழைம ் அன் என்னிடம்மண் டபம்க் ெசன்ட் இர தான் வேவன் என்ட் ெசன்டடா ் ள். நான் தல்இைத ெபரிதாக எதக ் ெகா ் ள்ளல்ைல. ன் அநத் சநேதகம ் ்வநத் . மயம்ஒ மணி அளல் மாமன் டக ் ் ெசன் பாரத் ேதன ் ், அங்ேக எர்ட் நத் அககா ் , அவர்ெவளிேய ெசல்வதாக சா என்னிடம்தட ் ் ெசன்ள்ளார்என்னாரகள் ். அப்ெபா நான் ெசய்டேட் ன் இவரகள் ் எங்கேயா ஓகக் ெசன்ள்ளனர்என். அனால் மண் டபம்ல் ெசான்னம்ஒ நியாபகம். எங்கள்ஊரில் ஒ தயா ் சமான மண் டபம்ல் ஒன் உள்ள. அ

அவ்வளவாக யாகம் ் ெதரியா, மறம ் ் நிைறய ெபண் கக் அப்ப ஒ இடம்உள்ள என்ேற ெதரியா. அநத் மண் டபம்ல் ஒ யஆன் ைல நிரவா ் ணேகாலதல் ் இகம் ். ஒ ெபரிய மரம், அதற் ன் ற்ம் ெச என அநத் ய மண் டபம்ல் 3 ேலாடடர ் ்ரதல் ்இநத் . அநத் மண் டபம்ல் ன் ஒ ெபரிய கல்அைமப் மறம ் ்அல் ஒ ய இகம் ். அ எதற்காக என்ெறல்லாம் ெதரியா எங்கைள அங்ேக டம் மாடடார ் கள் ். எனக் சநேதகம ் ்வந் சரி அநத் மண் டபம்கேக் ெசல்ேவாம் என் ளம்ேனன். அனால்யாகம் ் ெதரியாமல் ேபாக ேவண் ம். தம ் ் வசாய கா. யார பாரத் தா ் ல் என ெசய்வ என் ேயாதக ் ெகா ் ண் ேட வயல் ஒ வைய பயன்பத் ெசன்ற வ ஞாபகம்வநத் . நன் ெசல்ம்ேபா ஒவைர ட பாரக் கல ் ்ைல. கம்அைமயாக இநத் . மண் டபம்ல்ரதல் ் ெதரிம்ேபாேத ெவளிேய 4 ெசப்கள் இநதன் .. நான் எண்ணிய நடநட ் ட் என் வநேதன ் ். அனால் 4 ெசப்கள் இன்ம் சாக.. 3 ் ேபர்தாேன எப்ப 4 என் டேட் ெசன்ேறன். மண் டபம்ல் நிைறய ட் ட் ெசங்கல் ஓடைடகள ் ் இகன் ்றன. வநத் வல் நின் பாரத் தா ் ல்யாராவ என்ைன பாரத் ் வாரகள் ் என், ன் வல் ஒ ண, ற் தர, ் என்ைன யாம் பாரக் க் வாய்ப்ல்ைல என் அங்ேக ெசன்ேறன். அங்ேக ெசன் பாரத் தா ் ல்அ ன்றம். அங்ேக உள்ேள எல்லாம் ெதரிநத் . தல்யாேம என் கண்ணக் படல்ைல. ற தான் வல றதந ் ் ஒ சததம் ்வநத் . ஆம்.. அைத பாரத் ் எனக் கம்ச் வாங்ய. அம்மாைவ நிரவா ் ணமாக மாமா, அண்ணா மறம ் ் தாக ஒவர் டட் க ் ெகா ் ண் வந் ன் நித் ஒ ைஜ ெசய்தனர.் அப்ெபான் ேபர்ன்னிம்ைறப்பாக நின்ெகாண் நத் . ற அநத் கல்ைல தண்ணரீ ்ஊற் க டட் னர.் ற ஒ சாக. ் அநத் இகம் ்இடதல் 10 இஞ்க் ஆண் ேபால்உள்ள ஒ கல்ைல ைவததார ் ்அநத் சாரி. ஒேவைள அநத் கல்ல்அம்மான் ண் ைட ேபாகேவண் ேமா என் ேயாசைன ெசய் பாரத் ேதன ் ். ஆம், நான் நிைனததம ் ் நடநத் . அம்மாைவன் ெபம்த் அநத் கல்ன் ேமல்உககார ் ைவததனர ் . ் அம்மா அப்ேபா வல் ததா ் ள். ன் அவேள ேமேல ேழ என் அநத் கல்வ ண் ைடகம் ் ேபாய் வம்ப ெசய்தால்.

10 நிடம் ெசய்ெகாண் நதா ் ள், த் இநத் ஆண் கள் ன்னி இன்ம் ெபரிதாக வநத் . ன் அம்மா ண் ைடல்இந் நீர்வநத் . வநத் உடேன அவர்அம்மாைவ த் அநத் நீர்அநத் கல்ன் ேமல் ம்ப ெசய்தான். ற அநத் கல்ைல எத் ேழ ைவதட ் ் பகக் ைவததா ் ன். அம்மாக் டயரட் ்ஆனைத உணரந் ேதன ் ். ற இவரகள் ் இப்பேய நிற்பாரகளா ் என் நிைனத் பாரத் ேதன ் ். ெரன அவர் மநரம ் ் ெசால்லன் ெபம்ைக அகக் ஆரம்ததார ் கள் ். எனக் ஒஆசசர் யம் ், இ என்ன இப்ப ெசய்றாரகள் ் என். தல் அண்ணக் ந் வநத் அைத வம் என் அம்மான் ஊனான். நான் யப்பாக பாரத் ேதன ் ். ற மாமா ற அவர்என் வேம அம்மாைவ வமாக நவா ் ள்அேஷகம் ெசய்தனர.் ற அம்மாடம்அைத உடம் வம் ேதய்த் என் ெசால்ல, அம்மா அநத் நக ் கைள ் ேதய்தக ் ெகா ் ண் டாள். றவம் தங்கள ன்னில் எேதா ஒன்ைற ெதாடனரகள் ். என்ன என் பாரக் ம் ்ேபாேத அவர்அம்மாடம் ெசன் அவள் காைல ரித் ஓகக் ெதாடங்னான். அவர்ெவல் ேவகமாக ெசய்தான். ற எனக் பாரக் க் ப்பல்லாமல் வநட ் ேட் ன். எப்பம் ஓப்பாரகள் ் என் ேயாசைனல் நாம் ெசல்லலாம் என வநட ் ேட் ன். இர 8 மணிக் அம்மா வநதா ் ல். அங்ேக எம் நடககல ் ்ைல என்ப ேபால வந் சைமத் ட் , ஒ ல் ேபாட் சாப்ட் ட் உறங்க ெசன்றால். எனக் இல் எநத் வததம ் ்இல்ைல. அப்பாவால்யல்ைல, ஆதலால்அம்மா ேவடம் ெசல்றாள். இல் என்ன இகற ் என் தான் ேதாணிய. 2 ேபர 3 ் ேபர்ஓகம் ்ேபா, அம்மாக் கம்அகம், பரவால்ைல நீத் ைவததவள ் ் என் தான் நிைனப் வநத் . அவள் என்ம் என் அம்மாதான். அவளின் கம் எனக் சநேதா ் சம்தான்.
ReplyPossibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  அம்மாவும் மகனும் ஓழ்த்த உண்மையான சம்பவம் பகுதி -3 cmycaam 0 1,772 03-07-2021, 09:55 AM
Last Post: cmycaam
  அம்மாவும் மகனும் ஓழ்த்த உண்மையான சம்பவம் பகுதி -3 cmycaam 0 829 03-06-2021, 05:38 PM
Last Post: cmycaam
  அம்மாவும் மகனும் ஓழ்த்த உண்மையான சம்பவம் பகுதி -2 cmycaam 1 2,162 03-02-2021, 05:04 PM
Last Post: blabzak
  அம்மாவும் மகனும் ஓழ்த்த உண்மையான சம்பவம் பகுதி -2 cmycaam 0 5,545 12-08-2020, 09:42 PM
Last Post: cmycaam
  அம்மாவும் மகனும் ஓழ்த்த உண்மையான சம்பவம் பகுதி -2 cmycaam 0 2,786 12-07-2020, 09:02 PM
Last Post: cmycaam
  அம்மாவும் மகனும் ஓழ்த்த உண்மையான சம்பவம் பாகம் 1 cmycaam 1 8,584 12-03-2020, 08:57 PM
Last Post: cmycaam
  தோழியின் பர்த்டேயை தோதாய் நான் கொண்டாடினேன் sexstories 0 4,304 09-24-2020, 10:35 PM
Last Post: sexstories
  பேத்தி எடுத்த பேராசிரியையோடு பேரானந்தம் sexstories 0 4,606 09-24-2020, 10:35 PM
Last Post: sexstories
  விகார வர்ணிப்போடு காமத்தை கரைத்து குடித்தோம் sexstories 0 2,292 09-24-2020, 10:34 PM
Last Post: sexstories
  காமம் மட்டுமே கவலையை போக்கும் போகமருந்து sexstories 0 2,032 09-24-2020, 10:34 PM
Last Post: sexstoriesUsers browsing this thread: 1 Guest(s)

Online porn video at mobile phone


ladski ko chod kar usake pesab se land dhoyachupk dekha jiju nange bhabhi nangi chipkpadhos ko rat me choda ghrpe sexy xxnxYami Gautam ka Indian nanga BPवहिनींना ज़व्लोकमशीन मौसी को छोड़ा बारात में हिंदी सेक्सी बुक कहानीदेहातीलडकी काबुरSexkhanihindeXxx new hot videos musalmani ki choot se kapne bheeg janavaris ke chakar me sasur ne jabardasti bahu ko choda marathi katharoopam desi moothmaar xnxx.conएक और घरेलू चुदाई राज शर्माghar ke navkar nexxxchudaiMamebahin zavlipavitha lokesh chot ki nagi photowww.nagde sexi hotos fake.co.inवेलम्मा सासे काहानीबहन. भीइ. सेकसी. विडि वMovies xxxhindiasykareena.jil.kahni.xxx.rajsharma हिंदी सेक्स कॉम nobilwww sexbaba net Thread incest kahani E0 A4 AC E0 A4 BE E0 A4 AA E0 A4 95 E0 A5 87 E0 A4 B0 E0 A4 82XXZX Hande HD bhan to Bahhe sax videoDhavni bhanushali sex fucking nude pussy imagesShruti hassan phude and new ph0tu c0mग्वालन की चुदाई कहानीashram me manju ke chudai ke jalwexxxx deshi bhabi kaviry ungali se nikalanamazi chhinal tai sex storyramva vondu माँ cudai storijobile xvideos2 page2sarah khatri fake chut sex pick sexbaba. comsex baba hindi sex stories haramixxx anu Emmanuel 2019 sax baba photoGadh Fadh cudai ki kahniyaa hindifamily member bahar jane ke bad bhai ke apni chhoti bahan ko chahinda pornLADKI KI CHUT SIA PANE NIKLTA HI KISA MHASOS KARTI HIpariwar ki samuhik tatti chudaiBaccha Buri Aurat HD XX com villageold yung mashagsex videos downloadgande gallie wala hindi new kamvasna kahani pictureTV.ACTRESS.SAKASHI.TAWAR.NAGA.POTHOमैम्मी बेड में अटक गई और की चुदाई xnxxramu kaka ne apni patni ko chudvaya antarvasnaPenty sughte unkle chudai sexy videoNude Esita datta sex baba picsगोपी बहू की नंगी सेक्सीxxxBath room me nahati hui ladhki ko khara kar ke choda indan सेकसी लडकी नंगी बिना कपडो मे फोटु इमेज चुत भोसी चुदवाने की कहानिया indian gf bf sex in hotel ungli dal kar hilanaभोस्डा मूवी सेक्सBollywood Erotic Fakes forumStory bur xxx bhan stytasexxkavyasexy kahaniyaharmi laladeeksh seth sex photos tinmanshilpa shetty hot sexybaba.compalakar kadatana xxxx vidioनिगोड़ी कातिल जवानी हॉट सेक्सी स्टोरीMom ki tej chudai se mom ki chudi tut gaye baal bikare hua theemeri yuni may phansa k aik jordar jhatka maransha kakkarsexy nudeDesi.52sex.comआदमी को उठाकर मुह मे लन्ड चुसती औरत xnxxdesi main meri family aur mera gaonsex babanet chutoka mukabla sex kahanesashur kmina बहू ngina पेज 57 राज शर्मादिदि के साथ मेरी भि चुदाइ कहानीयाoxissp sex storikoun si hiron ni apni chut marwaisexbaba telugu font sex stories