marathi sex katha--सासुने ठोकून घेतली
11-14-2018, 01:24 AM,
#1
marathi sex katha--सासुने ठोकून घेतली
नलीनीने आत जाऊन गरम कॉफी बनवून आणली. आम्ही तिघे नागडेच होतो. घरात त्या दोघी माझ्या समोर फिरताना नलीनीची व सासुची चूत, हलणारे गांडगोळे व स्तन बघून माझा लवडा ताठ झाला होता. मी चालताना माझा लवडा छान फदफडत होता. ते बघून त्या दोघींनी सोफ्या वर पाय फाकवून त्यांच्या चुत उघड्या केल्या व चुत मणी चोळायला सुरु केले. आम्ही पुन: पलंगावर आलो. नलीनी खाली व तीच्या वर तीची आई एकमेकीचा चुतमणी चोखत होत्या. नलीनी ने माझा लवडा ओढून चोखून ताठ झाल्याची खात्री केली. मग लवडा सावत्र आईच्या चुत वर चोळला व छिद्रा वर धरला. "मनोज, मी दाराच्या मागे लपून बाबा आईला चोदताना खूपदा बघीतले आहे. पण आता माझा नवरा त्याचा दांडगट लवडा आईच्या चूतमध्ये कसा घुसवतो हे अगदी जवळून बघणार आहे. तो चोदण्याचा आवाज ऐकणार आहे. मनोज घुसव तुझा दांडका." ह्या वेगळ्या अनुभवाने मी पण जोरकस धक्का देऊन माझा लवडा पूर्ण आत ठोकला. थोडे धक्के मारताच तिच्या आईने नलीनीच्या चुत मध्ये दोन बोटे ओली करुन घुसवली व तीचा चुत मणी चोखायला सुरु केले. नलीनीने आईचा चुतमणी चोखायला सुरु केले मी धक्क्यांचा जोर व वेग वाढवला. सासुची चुत एकदम जोरात थरारली व ती "आ आआ आहा हाहा नले मी झडले ग, मला घट्ट धरून ठेव, ए वेडझव्या तुझा लवडा आत ठासून ठेव, आआहाहाहा."

तीची आई थरथरत होती आम्ही दोघांनी तिला घट्ट धरून ठेवले होते. "मी माझ्या बाबाला व त्या लोहाराला आईची चुत ठोकताना दुरून बघितले होते, पण आज तुझा हा दांडका तीच्या चुत मध्ये घुसताना इतक्या जवळून पाहीला तेव्हा कळले की सगळे हीला इतक्या वेळा वेडझव्या सारखे का चोदतात. मनोज कसे वाटले माझ्या आईला चोदताना? माझ्या व तीच्या चुत मध्ये फरक वाटला का?" "अग मी अजून लवड्याने चुतची नीट चव घेत चोदलेले नाही. राणी तूझी चुत आतून मुलायम रेशमी गादी आहे. ह्या दोन झडण्यात आईची चुत एकदम कडक ठोकण्या करताच बनलेली आहे असे वाटले" असे सांगत मी दोन कडक धक्के दीले व लवडा आतच दाबून ठेवला. खालून नलीनीने माझे गोळे चोळायला सुरु केले होते.

मी सासुच्या चुत मध्ये लवडा सावकाश घासायला सुरु केले. सासु पुन: चोदायला तयार झाली होती. तिने छोटे धक्के मारणे सुरु केले. ती तीचा चुत मणी नलीनीच्या तोंडावर घासत होती. शेवटी तीने मला चीमटे काढत जोरात धक्के मारायला सांगितले. जणू काय पुन: ही चुत चोदायला मिळणार नाही असे समजून मी ठोकायला सुरु केले. धक्के घेतांना दोघींचे "हां हां हां, उई उई, अजून जोरात ठोक" असे सुरु होते. एकदाचे तीघे एका वेळेला झडलो. मी दोघींच्या मध्ये आडवा झालो. सासु लवड्याशी खेळत होती. नलीनीचे नीपल माझ्या तोंडात होते. माझे दोन्ही हात दोघींच्या चुत कुरवाळत होते. मी नलीनीला वीचारले "आज आई एकदम नागडी झाली? आपल्या बारोबर काय आली? चोदून काय घेतले? हे कसे काय जमून आले?" सासुनेच बोलायला सुरुवात केली.

"बघ आठव त्या दिवशी नलीनी तुझ्याशी चुत मध्ये काकडी घालून बोलण्यात मग्न होती. तेव्हां मी हिच्या बाबाच्या लवड्याला शांत करून माझी चुत शांत करण्या करता काकडी घ्यायला गेले तर एक कमी झालेली दिसली शंका आली म्हणून हीला बघायला आले होते. मग मी हीच्या मागून जावून हीचे नीपल कुरवाळले. एकमेकीचे चुतमणी चोळत काकडी घालून चोदले होते. बरोबर झडण्याचा आनंद घेतला होता. नंतर त्या काम्प्युटर मधून तुझा हा लाळ गाळणारा दांडका व जोरात मूठ मारणे बघीतले, तेव्हाच तुझ्या कडून माझी चुत ठोकून घ्यायचे आम्ही दोघींनी ठरवले होते."

हे ऐकून माझा लवडा त्या कडक चुत मध्ये ठोकायला पुन: ताठ झाला होता. सासुने लगेच मला खाली झोपवले. चुत मला चोखायला दिली. केसांच्या दाट जंगलातल्या त्या जाड, लांब ओठ असलेल्या चुत मध्ये माझा ताठरलेला लवडा ठोकायला तयार झाला होता. तीने माझा लवडा चोखून ताठ झाल्याची खात्री करून घेतली. मग माझ्या वर चढून मुतायला बसते तशी बसली. नलीनीने कॅमेरा आणला व व्हिडिओ करायला सुरु केले. सगळी कडून कॅमेरा फिरवला व चुतच्या अगडी जवळ धरला. तीला आई चोदताना तीची चुत लावड्यावर काय जादू करते त्याचा व्हिडिओ करायचा होता. तो व्हिडिओ बघून तिला पण आई सारखे चुदक्क्ड बनायचे होत, मला चोदायचे होते. सासूने माझा लवडा पकडून चुत व मण्यावर चांगला चोळून घेतला. लवडा हळू हळू आत बाहेर करत घासत पूर्ण आत घुसवला. चुतमणी लवड्याच्या केसांवर चुत झडेस्तोवर रगडला व एक्या धक्क्यात, गपकन चुत मध्ये घुसवून घेतला, थोड्यावेळ चुत घट्ट दाबायाची, सैल सोडायची, अशी छान मालीश माझ्या लवड्याला दिली. नलीनी ते सगळे जवळून बघत होती. तिने आईच्या चुतला हात लावून आई चुत किती जोर लावून दाबते ते तपासून पाहीले. खरच हे असे चोदण्याचे सुख वेगळेच होते. "मनोज तयार रहा आता माझी चुत तुला रगडून मालीश देणार आहे." मग तीचे धक्के देणे सुरु झाले.

एकिकडे येड्झव्या बापाचा लवडा कसा मोठा व जाड मण्याचा होता ते सासु सांगत होती. "हीच्या बापाने लग्नाआधीचे अगदी पहीले चोदणे सावकाश लाडाने/ प्रेमाने केले होते. चिक टाकला. मात्र त्यानंतर पाठीमागून लवडा घुसवीत १५ मीनीटे एखाद्या मशीन सारखे जोर लावून ठोकले होते. त्या दिवसा पासून चूत ठोकून घेतल्या शिवाय चोदण्याचे सुख नाही असेच वाटते. मनोजच्या लवड्याने मला ते सुख आता मीळणार आहे. तुझे मूल एकदा चुत मधुन बाहेर आले की आपण दोघी ह्या लवड्याला चांगला खुराक देउन अजून तगडा करून घेउ. मग असा खाली नीजवून खांबा सारख्या ताठ लवड्या वर जोरकस धक्के मारत चोदण्याचा आनंद घेउ. बघ कसा ताठ खंबा झाला आहे. हे बघ असे धक्के देऊन लवडा आत घुसवायचा असतो" असे म्हणत तीने चोदणे भर वेगाने सुरु केले. तीने मला दोनदा झडण्या पासून थांबवले. शेवटी मी ओरडलो "ए वेडझवी, मला झडू दे, आता माझा लवडा फुटणार आहे, मला त्रास होतो आहे." तेव्हा ती थांबली, लवडा चुतमधून बाहेर काढला व चुतच्या ओठामद्ये दाबून ठेवला. मला खालून धक्के द्यायला सांगितले. मी जोरात झडलो, चीक तीच्या तोंडावर उडाला, मग तोंडापासुन गळत स्तनावर आला. एका हाताने थोडा चीक दोन्ही स्तनावर चोळत दूसर्*या हातने थोडा चीक चुत मण्यावर चोळून घेतला. चुदक्कड सासू माझ्या शेजारी लवंडली. खूशीत येऊन माझा मुका घेतला "पोरी नशीबवान आहेसग, सुलु मावशीने चांगला दांडगट लवडा शोधून दिलाय."

नलीनीने लगेच माझ्या वर चढली, तीची ओली झालेली चुत मला चोखायला दिली व आईच्या चुत पाण्याने ओला झालेला माझा लवडा चोखायला सुरु केले. " आई तुझ्या ह्या ठोकू चोदण्याने मनोजचा लवडा बघ कीती घासून लाल केला आहेस, अता कळले, बाबा व तुझे चाहते तुला चोदायला का एवढे भुकेले असतात."
-  - 
ReplyPossibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ३(3) 0 498 01-04-2021, 10:03 PM
Last Post:
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ३(2) 0 423 01-04-2021, 09:51 PM
Last Post:
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ३ 0 449 01-04-2021, 09:46 PM
Last Post:
  बहिणीच्या गांडीची मजा 0 15,759 10-03-2020, 01:04 PM
Last Post:
  कोवळ्या शेजारणीला जवले 0 10,717 10-03-2020, 01:04 PM
Last Post:
  आंटीने दक्षाला ठोकवले 0 5,824 10-03-2020, 01:04 PM
Last Post:
  मोठ्या भावाने माझी सील तोडली 0 9,064 10-03-2020, 01:04 PM
Last Post:
  चुलत बहिणीचे कामुक शरीर 0 4,570 10-03-2020, 01:04 PM
Last Post:
  चाची चे होट शरीर 0 4,142 10-03-2020, 01:04 PM
Last Post:
  माझी आणि माझ्या रांड बायकोची जवाजवी 0 6,880 10-03-2020, 01:04 PM
Last Post:Users browsing this thread: 1 Guest(s)
This forum uses MyBB addons.


mami ke matakte kulhe chodemaa ko gaon ki sarpanch ne chodaXnxxtvBank 2020हुमा कुरेशी के XXX दुधभाई बहन की चोदई की बतेchudaibohuSexstorymotalandRajsarma zavazvi jabrdast marathisex kattaभिखारिन को चोदा काँख सुँघाsex story marathi pay hat bandhun zavleछोटी सी बचची की चुत मारी जबान लडके ne dasisexy motya nagadya ladies hot nude videoनिकर XXX वहिनी पेगनेट फोटोXxx15 Sal ldki desi muvisex.hiii ra zalim mare cut ma daldeya khanekirti kharbanda ki chaudai sex story in urdusaxbaba havili antarvasnaxxx hd xxxx road par ladkiyon open chut HD photo Sadak per HD chutपति पत्नी sex baba.netCoti behu shiryl sexy cudai videoबूर चौदत आहेraaz ne jungle ke raste se ja rha tha achanak baris hone lga or usse habeli me rukna pda story video sex/Thread-%E0%A4%95%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%B8%E0%A5%82%E0%A4%9A%E0%A5%80-%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A3%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%AE-%E0%A4%B8%E0%A5%87-alphabeticalViklang apahij ki sexy open video HDsexbaba patiala babes chudai storieskala lehenga nili lugdi wali ko xxxsasur ka lund bahu ki maxi ke uper se hi gaand me chubha storybeti sogai baap ne balath Kar Kiya raath me sex videos टॉप 50 बिपाशा बसु Hat xxx काजल अगरवाल नंगि फोटो दिखादोबायकोला झवले Sex story Gifससुराल सिमर का हिंदी सेक्स स्टोरी फुल स्टोरीಕನ್ನಡ sex vidosPakistani mullo.ki bahan.ki.chut xx video comXxxbf view anext new one xx nivethathomassexpotoslockdown mein sex Hindi story MastramMaharashtrian Suhagan wali aurat ki full XXX HD BPभाभी का चड्डी निकालते समय बुर से निकला बीजDhar me sodai bita maa moshi anti bibi ki saxy pragnat kiya ki mast saxy saxy kahniya hide medikhao.garls.ke.bira.sut.salbar.utarte.hue.vidioschitra sex baba.netअसल चाळे मामीsonakshi sinha sex baba page120Humbad rnadi Khana Karnatakahiba nawab fake nude photos in sex babaNayantara boobs Samartha pranitha photoबी एफ सेक्सी बनाने वाली लडकियोँ के फोटो विदेशी charanjeevi कामपिशाची xxx pichard pain xxx gand ki tatti nikalikarwa chauth suhagin bhabhi tits xxx deepika ki tatti wale chut pic downloadBnarasi panvala bhag 2 sexy khaniआआआआह बेटा चोद मुझे और जोर जोर से sexbaba.comjangali adiwasi ki chut wali ki chudai ki parampara ki khani hindi meDidi ki malaidar burmithra kuriannude fack babanewsexstory com hindi sex stories E0 A4 85 E0 A4 82 E0 A4 A7 E0 A5 87 E0 A4 B0 E0 A5 87 E0 A4 95 E0मैंने दीदी की माँग में सिंदूर भर दिया और खूब चोदागांव की औरत ने छुड़वाया फस्सा के कहानीभाई अपना बहन को कैसे पटाकर चोदाने बताएdesi vaileg bahan ne 15 sal ke bacche se chudwaibholi bud xxxbf deepika saxy bf ma ne apne bete ko boobs pilaye pallu uthakarBoy germi land khich khich porn sex full video come सेकसी मोमो वेटा xx bfaunty ki chudai ki xxx photos pagalxxxphotos.inxxxdesiradegaon ki aunty bhabhi Jo Padosan ladke aadami se dalwati Hain aadami se sexy BF gaon kifreehdx net page 279कहाणी सेक्स नशा पीलाकर दीदीnew.ajeli.pyasy.jvan.bhabhy.xxc.viwww sexbaba net Thread indian tv actresses nude picturesTamna bhari TV sex PRONसाडीभाभी नागडी फोटbom diggi sakshi malik sexbabaxxx dese कोटे cuotbiwi chudakad gair se brawala se chudiबीएफ कपडा पेहेनते खोलकर हुए बुर एवँ चुची का दीजिए baju vale buddhe se sex karvayapelapelisariwaliभोले से चहरे पर, वो प्यारी सी मुस्कान, दीवाना बना ही देती है… कैसे संभाले खुद को, आँखे उनका दीदार करा ही देती है। दे दी जन्नत की सारी खूबियाँ इनको, तो भी शिकवा नहीं तुझसे… गम है की हमें क्यों दे दिया दिल और क्यों दी आँखे हुस्न-ऐ-दीदार को।